citypass redlogo 1024

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι εκτεταμένα και πολυεπίπεδα. Πρόκειται για ένα έργο που εμπλέκει αρκετούς φορείς των τομέων τουρισμού-πολιτισμού και που στοχεύει να ικανοποιήσει διαπιστωμένες-ώριμες ανάγκες των επισκεπτών με κρουαζιέρα στη χώρα μας. Στόχο του προτεινόμενου έργου αποτελούν τρεις σημαντικές πόλεις-λιμάνια υψηλής επισκεψιμότητας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα χωρίζονται σε τρεις ομάδες-στόχους:

  1. επισκέπτες-χρήστες του συστήματος,
  2. συνεργαζόμενοι φορείς πολιτισμού και επιχειρήσεις και
  3. τοπική οικονομία.

Καταγράφουμε εδώ τα σημαντικότερα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Α. Επισκέπτες-χρήστες του συστήματος:
Το βασικό αποτέλεσμα εδώ είναι τα αναμενόμενα οφέλη των επισκεπτών από τη χρήση του συστήματος. Το κίνητρο για να χρησιμοποιήσουν τις δύο υπηρεσίες που παρέχονται είναι η διευκόλυνσή τους με την παροχή έγκυρης, επίσημης και έγκαιρης πληροφορίας [ΑΑ.1]. Η πληροφορία θα προέρχεται από τους ίδιους τους φορείς πολιτισμού και τις επιχειρήσεις. Μέσα από τη χρήση του συστήματος οι επισκέπτες κερδίζουν χρόνο (παράγοντας πολύ σημαντικός για την κρουαζιέρα) με διπλό τρόπο: α. με την επίδειξη του City Pass η είσοδος στους χώρους είναι αυτόματη χωρίς αναμονή σε ουρές και β. με τη χρήση του ψηφιακού οδηγού «διαδρομών εμπειριών» οι επισκέπτες μπορούν ακολουθώντας τις βέλτιστες διαδρομές να επισκεφτούν πολλά σημεία ενδιαφέροντος σε μικρό χρονικό διάστημα [ΑΑ.2].
Οι επισκέπτες έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό εργαλείο-οδηγό με τη χρήση του οποίου δεν είναι πλέον ξένοι, αλλά γνωρίζουν τις πόλεις τόσο καλά όπως οι ντόπιοι. Ξεφεύγουν από τη λογική της μαζικής ξενάγησης και των κλειστών γκρουπ και μετατρέπονται σε «προσωρινούς κατοίκους» καθώς συνδέονται στενότερα με τις τοπικές κοινότητες, προσθέτουν αξία και μετατρέπονται σε κοινωνούς προσλαμβάνοντας εμπειρίες αντί να καταναλώνουν παθητικά αγαθά και υπηρεσίες. Κατεβαίνουν από το πλοίο συχνότερα και για περισσότερο χρόνο, ξοδεύουν περισσότερα και μπαίνουν πιο βαθιά μέσα στις πόλεις που επισκέπτονται [ΑΑ.3]. Η χρήση του συστήματος δίνει τη δυνατότητα για αυξημένο αίσθημα ασφάλειας και προσωποποιημένης πληροφόρησης. Δίνεται η δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης σε ενδεχόμενο κίνδυνο, ενημέρωση για διαθέσιμο χρόνο, κλήσης για βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου [ΑΑ.4].

Β. Συνεργαζόμενοι φορείς και επιχειρήσεις:
Ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας του έργου είναι οι φορείς πολιτισμού-τουρισμού και οι επιχειρήσεις. Άμεσο αποτέλεσμα του έργου είναι η αύξηση των εσόδων για τους συμβεβλημένους φορείς και επιχειρήσεις και η αύξηση επισκεπτών σε σημεία πολιτιστικού-τουριστικού ενδιαφέροντος [ΑΑ.5]. Αντίστοιχα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ανάδειξη αξιοθέατων υψηλής αξίας.
Αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι επίσης και η δυνατότητα διαχείρισης των επισκεπτών για την αποφυγή κορεσμού σε σημεία. Τέλος, η χρήση του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την ώθηση των φορέων σε μεγαλύτερη εξωστρέφεια και θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ενιαία στρατηγική και κοινή προώθηση του μηνύματός τους [ΑΑ.6].

Γ. Τοπική οικονομία:
Η παροχή των υπό συζήτηση νέων υπηρεσιών στους επισκέπτες με κρουαζιέρα αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις τοπικές οικονομίες με την αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης των επισκεπτών και αντίστοιχα του εισοδήματος των κατοίκων. Ειδικότερα, αναμένεται η δημιουργία πρόσθετων προσόδων για τους τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, αλλά και η δημιουργία νέων πόλων ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέμβασης [ΑΑ.7]. Αντίστοιχα, αναμένεται η τόνωση της ανάπτυξης του αστικού-πολιτιστικού τουρισμού με την αξιοποίηση του μνημειακού-πολιτιστικού πλούτου και ως εκ τούτου η δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης ενός νέου τομέα πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας [ΑΑ.8]. Τέλος, η επιτυχία του υπό συζήτηση έργου αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των κρουαζιέρων ετησίως, αλλά και στην καλύτερη διάχυση των εισοδημάτων στην τοπική οικονομία [ΑΑ.9]

Στα πλαίσια του έργου θα γίνει εκτεταμένη χαρτογράφηση πολιτιστικών-τουριστικών πόρων και ανάλυση της παρούσας κατάστασης για τον τουρισμό και την κρουαζιέρα σε τρεις πόλεις στόχους. Αυτή η έρευνα θα δώσει τη δυνατότητα για εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων μέσω της εποπτείας των ροών και των επιλογών των επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αυξηθεί η απασχόληση εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού και θα δημιουργηθεί σημαντική τεχνογνωσία στο σταυροδρόμι του τουρισμού, του πολιτισμού και των τεχνολογιών. Επίσης, μέσω της συλλογής και της άμεσης και αυτοματοποιημένης καταγραφής στοιχείων και δεδομένων από το σύστημα που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του παρόντος έργου δίνεται η δυνατότητα για δημοσίευση ανεπεξέργαστων πρωτογενών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διατίθενται ανοικτά στη λογική των Open Data για τη χρήση τους από άλλους ενδιαφερόμενους για επιχειρηματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή ως εισροή σε επόμενα αντίστοιχα έργα [ΑΑ.10].

logo kg 250

Knowledge Society

Consultants

opentech 250

Open Technologies

Web & Growth Experts

Χρηματοδότηση

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04859)»

plaisio espa 2000px