citypass redlogo 1024

Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου

Οι δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας του προτεινόμενου έργου έχουν επίσης πολλούς άξονες που θα πρέπει να τους δούμε ξεχωριστά.

Ο πρώτος άξονας αφορά τη δημοσιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων που ανακύπτουν με την ολοκλήρωση της Ενότητας Εργασίας 1. Επίσης, το έργο, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά του μπορούν να λάβουν δημοσιότητα ως καλές πρακτικές και να διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Αποδέκτες αυτών των ενεργειών μπορούν να είναι άλλοι ερευνητές, πανεπιστήμια και λοιποί ενδιαφερόμενοι.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής και απευθύνεται στους πιθανούς άμεσους χρήστες της πλατφόρμας. Για να μπορέσουν οι χρήστες να έρθουν σε επαφή με την πλατφόρμα, να τη χρησιμοποιήσουν και να αντιληφθούν τα οφέλη της θα πρέπει να ενημερωθούν για την ύπαρξή της. Αυτό θα γίνει με τη χρήση κάθε δυνατού καναλιού επικοινωνίας. Πρώτα και κύρια αναφέρουμε τη χρήση της διαδικτυακής προώθησης που είναι ο πιο άμεσος και στοχευμένος τρόπος σύγχρονης προώθησης. Μέσω της διαδικτυακής προώθησης μπορούμε να επιλέξουμε το χρόνο, το κοινό, το μέρος, τη διάρκεια, να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της προώθησης και να διερευνήσουμε τις ενέργειες του χρήστη που είδε τη διαφήμισή μας. Εκτός της διαδικτυακής προώθησης, άλλοι τρόποι επικοινωνίας με πιθανούς χρήστες της πλατφόρμας είναι η παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού, η δημιουργία και λειτουργία info kiosk σε κεντρικό σημείο με χρήση roll-up stands & banners για τη διαφήμιση της πλατφόρμας. Επίσης, για τον ίδιο στόχο θα χρησιμοποιηθούν τα ΜΜΕ, αλλά και θα δημιουργηθεί ενημερωτικό-διαφημιστικό βίντεο που θα προβάλλεται εντός της κρουαζιέρας κατά την άφιξη του πλοίου σε κάθε λιμάνι.

Τρίτος άξονας είναι οι φορείς και οι επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν μαζί μας για την υλοποίηση της πλατφόρμας του ενιαίου εισιτηρίου και των ψηφιακών διαδρομών. Για να ενημερωθούν για το προτεινόμενο έργο θα χρησιμοποιηθεί κάθε πρόσφορο μέσο. Σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα ΜΜΕ. Για την προβολή των στόχων και αποτελεσμάτων της πράξης θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος και το YouTube.

Επίσης, χρήσιμη θα μπορούσε να φανεί η διοργάνωση μίας επικοινωνιακής ημερίδας σε κάθε περιοχή παρέμβασης για την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής. Ενημέρωση των σημαντικών φορέων στους οποίους στοχεύουμε θα γίνεται βέβαια και απευθείας από τους εταίρους του έργου με προσωπικές συναντήσεις, περιηγήσεις στην περιοχή παρέμβασης με χρήση του συστήματος για να γίνεται in situ αξιολόγηση. Σημαντική, επίσης, κρίνεται η λειτουργία ενός άτυπου γραφείου τύπου για σύνταξη δελτίων, οργάνωση συνεντεύξεων, επικοινωνία με φορείς τουρισμού. Επιπρόσθετα χρήσιμη μπορεί να σταθεί και η ενημέρωση για το έργο των κατά τόπους Επιμελητηρίων, Πολιτιστικών Σωματείων κτλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πράξη υλοποιείται με την παραγωγή ερευνητικών δράσεων με προοπτική προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και σε πολύγλωσση μορφή. Το παραχθέν υλικό περιέχει υπότιτλους, όπου αυτό είναι δυνατό, για άτομα με προβλήματα ακοής και ηχογραφημένη ηχητική αφήγηση για άτομα με προβλήματα όρασης. Η εφαρμογή (mobile app) και ο ιστότοπος του έργου ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία πληροφοριακού υλικού σε braille καθώς και η παρουσίαση του έργου σε ευρύ κοινό σε συνεργασία με διερμηνέα κωφών.

logo kg 250

Knowledge Society

Consultants

opentech 250

Open Technologies

Web & Growth Experts

Χρηματοδότηση

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04859)»

plaisio espa 2000px