citypass redlogo 1024

Η μεθοδολογία

Γνώμονας για την υλοποίηση του έργου είναι η λεγόμενη Ενοποιημένη Προσέγγιση (Unified Process) ως μεθοδολογία για την ανάθεση ρόλων και την επίτευξη του βέλτιστου καταμερισμού εργασίας για τη διασφάλιση αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας δεδομένων των διαθέσιμων πόρων, χρόνου και προϋπολογισμού.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί στους 20 μήνες που χωρίζονται σε 5 Ενότητες Εργασίας. Η επιλογή του σχεδίου υλοποίησης του έργου έγινε με γνώμονα τη βέλτιστη και αποδοτικότερη διαχείρισή του και με τέτοιο τρόπο ώστε η διάρθρωσή του να αποτελείται από σαφείς, ακέραιες και επαληθεύσιμες Ενότητες Εργασίες που το απαρτίζουν. Δόθηκε έμφαση στην απλή και λιτή εξάρτηση μεταξύ των Ενοτήτων Εργασίας με σκοπό τη σαφήνεια και τη διακριτή δόμησή τους σε επιμέρους Εργασίες για τη διευκόλυνση της υλοποίησης και της παρακολούθησης της προόδου τους. Την ίδια λογική ακολουθούν και τα αποτελέσματα των Εργασιών στις οποίες αντιστοιχούν συγκεκριμένα και πλήρως καθορισμένα Παραδοτέα καθώς και στον ορισμό ξεκάθαρων και συμφωνημένων Ορόσημων που βασίζονται στις εξαρτήσεις μεταξύ των Ενοτήτων Εργασίας.

Κάθε Ενότητα Εργασίας ανατίθεται σε έναν Υπεύθυνο Ενότητας Εργασίας ο οποίος παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης των επιμέρους εργασιών και φροντίζει για την ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία όλων των μερών, έχοντας ως κύρια ευθύνη την επίτευξη των στόχων κάθε ενότητας. Ο Υπεύθυνος αναφέρεται, συνεργάζεται και ενημερώνει σε τακτά-μηνιαία χρονικά διαστήματα, είτε εκτάκτως όταν απαιτείται, το Συντονιστή και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, τόσο για τη σύγκλιση των στόχων σε σχέση με τα Ορόσημα, όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωση των Παραδοτέων.

Κατά την εκκίνηση, οι δύο φορείς θα συνδιαμορφώσουν από κοινού το πλαίσιο διεργασιών και διαδικασιών με βάση το οποίο θα υλοποιηθεί το έργο στο σύνολό του, από την αρχή έως τη λήξη του. Βάση για αυτό θα αποτελέσει το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθεί έμφαση στις διαδικασίες α) Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικών Δεικτών Έργου (Project Quality Process), β) Διαχείρισης Καινοτομίας και Ασφάλειας Δεδομένων (Innovation and Data Security Management) και γ) Αξιολόγησης και Αποφυγής Κινδύνων Έργου (Risk Assessment). Αυτές οι διαδικασίες θα περιγράφουν και θα καθορίζουν τις αρχές και τις προδιαγραφές για την εκτέλεση όλων των εργασιών και θα διατρέχουν το έργο από το ξεκίνημά του και για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιηθεί το Πρότυπο Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27001 για τη διαχείριση των στοιχείων των χρηστών που θα τηρούνται στο σύστημα. Με βάση τα παραπάνω η υλοποίηση του έργου χωρίζεται σε πέντε διακριτά μέρη, τα οποία αναλύονται στην περιγραφή των ενοτήτων εργασίας. Η επιτυχία της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του έργου θα επικυρωθεί στη συνέχεια μέσα από πιλοτικές εφαρμογές.

Οι φάσεις του Έργου

Παράλληλα με τις ενότητες το έργο διατρέχει και μια άλλη λογική. Στο έργο διακρίνονται τέσσερις διαδοχικές φάσεις: α) η φάση έναρξης, β) ανάλυσης και προδιαγραφών, γ) υλοποίησης και δ) μετάβασης. Ο καθορισμός αυτών των φάσεων αντικατοπτρίζει τα στάδια εξέλιξης του έργου και παρέχει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη διαχείριση ενδεχόμενων καθυστερήσεων και προγραμματικών αλλαγών.
Η φάση έναρξης θα έχει σαν πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση των διαύλων επικοινωνίας και μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός, στόχος είναι η επεξεργασία, η διασαφήνιση και η συμφωνία σε ότι αφορά τόσο τη γενική ιδέα του έργου, όσο και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί.

Η φάση ανάλυσης. Σκοπός σε αυτή τη φάση είναι η ανάλυση της γνωστικής περιοχής του προβλήματος, η θεμελίωση βάσεων αρχιτεκτονικών, η λεπτομερής ανάπτυξη του πλάνου εργασιών και η ελαχιστοποίηση των συντελεστών ρίσκου για το έργο. Θα παρθούν αποφάσεις όσον αφορά τις εμπλεκόμενες αρχιτεκτονικές για όλο το σύστημα και τις βασικές λειτουργικές και άλλες απαιτήσεις (π.χ. αιτήσεις απόδοσης).

Η φάση υλοποίησης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και επικύρωση όλων των μονάδων και υποσυστημάτων, την ολοκλήρωσή τους στο βασικό σύστημα και τις εργασίες ελέγχου τους. Τα κύρια αποτελέσματα της φάσης θα είναι πρωτότυπα λογισμικού και συστήματος.

Στόχοι της φάσης είναι:

  • Καθορισμός των διατάξεων των μονάδων λογισμικού και συστήματος, σε επίπεδο υλοποίησης.
  • Ανάπτυξη λογισμικού και συστήματος.
  • Έλεγχος λογισμικού και συστήματος.
  • Ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των εργασιών σε ενιαίο σύστημα.
  • Έλεγχος/επικύρωση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Σκοπός της φάσης μετάβασης είναι η μεταφορά των προϊόντων λογισμικού και υλικού στην κοινότητα των χρηστών. Συνήθως μετά το πέρασμα προϊόντων στον τελικό χρήστη, προκύπτουν θέματα που απαιτούν την παραγωγή νέων εκδόσεων, τη διόρθωση προβλημάτων, ή/και την τελειοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών του.

logo kg 250

Knowledge Society

Consultants

opentech 250

Open Technologies

Web & Growth Experts

Χρηματοδότηση

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04859)»

plaisio espa 2000px